@  L  a  w   L  i  n  k  s
DeJoode >> @Law >> memorie.html
                 VOORONTWERP
                    
   Wijziging van de wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband
   met de regeling van cryptografie
   
              MEMORIE VAN TOELICHTING
                    
Algemeen deel

 1. INLEIDING
 
  Met cryptografie wordt informatie verborgen gehouden voor degenen van
  wie men niet wil dat zij daarvan kennis nemen. Dit vormt een machtig
  wapen in de strijd tegen mogelijke tegenstanders. Tot dusver vormde
  cryptografie een wapen in handen van overheden. Daarom viel tot dusver
  cryptografische apparatour onder een uitvoerverbod op grond van de In-
  en uitvoerwet, opdat deze niet wordt uitgevoerd naar landen die een
  bedreiging kunnen vormen voor Nederland, diens bondgenoten of voor de
  internationale rechtsorde. Met het voortschrijden der techniek, wordt
  cryptografie een instrument in handen van particulieren tegenover
  ongewenste onderschepping van informatie-uitwisseling.
  
  In beginsel valt deze ontwikkeling toe te juichen. De
  vertrouwelijkheid van de informatie-uitwisseling is een belang dat wat
  betreft de telecommunicatie uitdrukkelijk haar verwoording heeft
  gevonden in artikel 13, tweede lid, van de Grondwet. Het vormt een
  uitwerking van het algemene beginsel van bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer dat verdragsrechtelijk bescherming ondervindt
  op basis van artikel 8 van het EVRM en artikel 17 van het BUPO. Meer
  in het bij zonder toegespitst op de telecommunicatie, rust ingevolge
  artikel 22 van het Internationale verdrag betreffende telecommunicatie
  (Trb. 1983, 164) op de lid-staten een inspanningsverplichting alle
  mogelijke maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de
  telecommunicatie te waarborgen.
  
  Zoals echter voorheen mogelijk vijandige mogendheden het gebruik van
  geavanceerde cryptografie is onthouden, is het thans noodzakelijk
  geworden particulieren, indien zi3 een bedreiging voor de rechtsorde
  of voor de instellingen van de staat of voor hun medeburgers zijn, te
  beperken in het gebruik van de technische mogelijkheden hun
  gegevensuitwisseling vertrouwelijk te houden.
  
  Waar particulieren, en daarmee criminelen, over dezelfde middelen gaan
  beschikken als voorheen mogelijk vijandige mogendheden, ligt het in de
  rede de regelgeving met betrekking tot de strijdmiddelen die
  particulieren worden toegestaan, meer in overeenstemming te brengen
  met die welke vanouds voor vijandige mogendheden bestaat. Het
  onderhavige wetsvoorstel strekt daartoe.
  
 2. DE REGELGEVING OMTRENT HET AFTAPPEN VAN TELECOMMUNICATIE
 
  Bij de wet van 7 april 1971 (Stb. 180) zijn in het Wetboek van
  Strafrecht en in het wetboek van Strafvordering bepalingen opgenomen
  die enerzijds de vertrouwelijkheid van telefoongesprekken beschermen,
  anderzijds mogelijkheden scheppen om onder bepaalde waarborgen
  dergelijke gesprekken ook te kunnen afluisteren. Bij de wet
  computercriminaliteit (stb. 1993, 33) zijn deze bepalingen uitgebreid.
  De bepalingen voorzien in uitzonderingen ten behoeve van de
  criminaliteitsbestrijding en ten behoeve van de staatsveiligheid.
  
  Artikel 125g van het Wetboek van Strafvordering geeft de
  rechter-commissaris de bevoegdheid opdrachten te geven
  telecommunicatie af te tappen of op te nemen ter opsporing van
  strafbare feiten waar voorlopige hechtenis op staat, indien het
  onderzoek dit dringend vordert. Artikel 64 van de Wet op de
  telecommunicatievoorzieningen verplicht de PTT aan de uitvoering van
  dergelijke opdrachten medewerking te verlenen.
  
  Verder voorziet artikel 139c, tweede lid, onder 30, van het Wetboek
  van Strafrecht in het aftappen en opnemen van telecommunicatie door
  het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de gevallen waarin
  dit nodig is in het belang van de veiligheid van de staat. Daartoe is
  een machtiging van vier Ministers vereist, die geldt voor een duur van
  ten hoogste drie maanden.
  
  De bevoegdheid van de overheid telecommunicatie af te tappen en op te
  nemen vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De genoemde
  bepalingen zijn als wet in formele zin vereist ingevolge artikel 10
  van de Grondwet, terwijl de inhoud ervan voldoet aan de eisen van
  artikel 8 van het EVRM, zoals deze eisen nader gestalte hebben
  gekregen in de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van
  de Mens. Dit Hof heeft binnen nauw omschreven grenzen het aftappen van
  teleconununicatie toelaatbaar geacht. Hier zi] verwezen naar de
  uitspraken in de Klass-zaak (6 september 1978, serie A nr. 28 (AA
  1979, 327), in de Malone-zaak (2 augustus 1984, serie A nr. 83,
  gepubliceerd in NJ 1988, 534) en in de zaak Kruslin en Huvig (NJ 1991,
  523). De eisen die uit het laatste arrest voor het Wetboek van
  Strafvordering voortvloeien, worden in het Nederlands recht
  geincorporeerd in het wetsvoorstel tot herziening van het gerechtelijk
  vooronderzoek (Kamerstukken II 1992/93,
  
  De bevoegdheid van de overheid om binnen de grenzen van het recht
  telefoongesprekken af te tappen en op te nemen, dreigt haar werking te
  verliezen, indien degenen tegen wie zij zijn bedoeld, zich wapenen met
  middelen die, alle onderschepping van het benodigde signaal ten spijt,
  tot gevolg hebben dat geen bruikbare informatie voor de overheid ter
  beschikking komt. Wil men de werking behouden van de bevoegdheden van
  de overheid, zoals deze door de wetgever zijn bedoeld, dan is nodig
  dat de regelgeving wordt aangevuld met bepalingen die ertoe strekken
  dat de toegang tot de inhoud van telecommunicatie onder de door de wet
  geschetste omstandigheden behouden blijft.
  
  In het algemeen kan de vraag worden gesteld of het zin heeft te
  trachten de juridische en technische ontwikkelingen op het gebied van
  de telecommunicatie en de informatica bij te houden in die zin dat met
  het oog op de bestrijding van criminaliteit en met het oog op de zorg
  voor de veiligheid van de staat, de aftapbaarheid van teleconmunicatie
  blijft bestaan. Sommigen beantwoorden deze vraag ontkennend omdat dit
  streven praktisch niet te verwerkelijken zou zijn. Wij menen dat
  evenwel het te verwachten toenemende belang van telecommunicatie in de
  komende informatiemaatschappij ertoe zal leiden dat ook criminelen en
  staatsgevaarlijke personen bij de voorbereiding van hun werkzaamheden
  meer nog dan thans gebruik zullen maken van de ter beschikking komende
  technische mogelijkheden. In deze omstandigheden is het noodzakelijk
  alles in het werk te stellen dat ook de overheid daarop greep blijft
  houden.
  
 3. DE KEUZE VAN DE VORMGEVING
 
  Daar de bevoegdheden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en in het
  Wetboek van Strafvordering in het belang van de
  criminaliteitsbestrijding en de staatsveiligheid, vooral betrekking
  hebben op telecommunicatie, is gekozen voor een regeling in de Wet op
  de teleconununicatievoorzieningen. Dit lijkt de juiste plaats om het
  evenwicht te bewerkstelligen tussen enerzijds de noodzakelijke
  vertrouwelijkheid van telecommunicatie tegenover het algemene publiek,
  anderzijds een zekere mate van doorzichtigheid van de telecommunicatie
  tegenover de daartoe door de wet bevoegd verklaarde overheidsorganen
  voor de gevallen dat de wet dit toestaat.
  
  In de Wet op de telecommunicatievoorzieningen is de regeling voorzien
  in een apart hoofdstuk. De regeling heeft immers zowel betrekking op
  de telecommunicatie-inrichtingen van bijzondere aard of beperkte
  omvang, geregeld in hoofdstuk III van deze wet, als op de
  randapparatuur, geregeld in hoofdstuk IV, terwijl het mede betrekking
  heeft op de diensten als bedoeld in paragraaf 2 van Hoofdstuk II, die
  via de telecommunicatie-infrastructuur worden aangeboden. Het
  voorgestelde hoofdstuk VA, maakt dus deel uit van de hoofdstukken die
  algemene bepalingen bevatten ten opzichte van de andere hoofdstukken,
  evenals hoofdstuk VI inzake de gedoogplicht, VII inzake de
  vergoedingen en VIII inzake het beroep. Overeenkomstig de systematiek
  van andere bepalingen die telecommunicatie regelen, is de
  concessionaris van de geadresseerden van de regelgeving uitgezonderd.
  Daarvoor geldt hoofdstuk II.
  
 4. HOOFDLIJNEN VAN HET WETSVOORSTEL
 
  Het gebruik van cryptografie is onder omstandigheden voor overheid en
  private personen onontbeerlijk. Waar wordt gesproken over personen,
  worden daaronder steeds mede begrepen rechtspersonen. Hebben zij een
  gerechtvaardigd belang, dan dienen zij in staat te zijn cryptografie
  te gebruiken, tenzij er bezwaren zijn in verband met de
  criminaliteitsbestrijding of met de staatsveiligheid.
  
  Voor particulieren wordt voorzien in een systeem van vergunningen. Een
  particulier die een machtiging wil hebben, dient aannemelijk te maken
  dat hij deze nodig heeft met het oog op een gerechtvaardigd belang.
  Gedacht kan worden aan concerns met gevoelige bedrijfsinformatie die,
  binnen het concern, van de ene dochter naar de andere via
  telecommunicatie moet kunnen worden overgedragen. De organen van de
  overheid en van andere organen of personen met een publieke taak
  belast, die in aamnerking komen voor het gebruik van cryptografie
  zullen bij ministeri	le regeling worden aangewezen. Deze bepaling
  sluit aan bij die van het bestaande artikel 17, tweede lid, onder b,
  van de wet.
  
  De handhaving van het verbod tot gebruik van cryptografie zal illusoir
  zijn, indien niet tegelijkertijd het aanbod en de
  terbeschikkingstelling van de cryptografie aan banden wordt gelegd.
  Ook deze zijn daarom onderworpen aan een vergunningssysteem.
  
  Er zijn allerlei vormen van cryptografie vrij verkrijgbear op de
  markt. Voor een deel is dit alleszins gerechtvaardied. Tegen het
  onderscheppen en ontcijferen van de met behulp van telecommunicatie
  uitgewisselde informatie door particulieren zonder bijzondere
  voorzieningen, geven zij een redelijke bescherming. voor degenen die
  zich richten op de bestrijding van criminaliteit of de bescherming van
  de staatsveiligheid, vormen zij soms een probleem. In een aantal
  gevallen blijkt mogelijk, zeker wanneer informatie over de gebruikte
  cryptografie bekend is, met enige moeite wel een aanknopingspunt te
  vinden voor de ontrafeling van de inhoud van het bericht. Er is een
  groot economisch belang dat dergelijke cryptografie, al dan niet deel
  uitmakend van apparatuur met ook andere functies, vrij verhandelbaar
  is. Dergelijke vormen van cryptografie zullen daarom voor een deel
  toch worden toegelaten. Hetzelfde geldt voor vormen van cryptografie
  die worden gebruikt ter bepaling van de integriteit van een bericht of
  van de herkomst daarvan, alsmede de cryptografie mogelijk zal worden
  gebruikt in verband met de elektronische handtekening. De toelating
  betreft dan zowel het voorhanden hebben, het gebruik als de handel.
  Voor een ander deel zal het wetsvoorstel evenwel tot gevolg hebben dat
  de vrije verkrijgbaarheid wordt ingeperkt.
  
  De voorgestelde regeling gaat ervan uit dat een toelating mogelijk is
  'indien ten minste het desbetreffende algoritme en andere informatie
  over de desbetreffende vorm van cryptografie, beschikbaar is bij het
  centrale orgaan, dat het beheer heeft over de algoritmen en over
  andere informatie betreffende de cryptografie. Ook is toelating
  mogelijk indien de desbetreffende cryptografie naar zijn aard niet kan
  worden aangewend om berichten onbegrijpelijk te maken.
  
  De beantwoording van de vraag of een verzoek tot toelating van een
  vorm van cryptografie kan worden ingewilligd, zal mede afhangen van
  een evaluatie van de desbetreffende vorm van cryptografie. Daartoe zal
  in de regel aan de Minister van Verkeer en Waterstaat een rapport
  moeten worden uitgebracht door een door hem daartoe aangewezen
  evaluatie-orgaan. Dit hoeft niet steeds noodzakelijkerwijs hetzelfde
  orgaan te zijn. Het gaat hier om niet meer dan een deskundigenadvies
  dat onder omstandigheden voorafgaand aan een besluit wordt ingewonnen.
  Het lijkt niet nodig deze feitelijke gang van zaken ook in het
  wetsvoorstel neer te leggen. Enige rechtswaarborg van de burger is
  daarmee niet verbonden.
  
  Is eenmaal een bepaalde vorm van cryptografie toegelaten en komt
  nieuwe apparatuur op de markt waarvan de fabrikant of de importeur
  aanvoert dat de daarin verwerkte cryptografie in overeenstemming is
  met een reeds toegelaten vorm, dan zal ingevolge de regels krachtens
  artikel 29 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen worden
  vastgesteld of een dergelijke overeenstemming ook daadwerkelijk
  aanwezig is. Een nadere beoordeling van de sterkte van de cryptografie
  is dan niet meer nodig. De evaluatie van de sterkte is een andere
  bezigheid dan de beoordeling van conformiteit.
  
 5. HET BEHEERSORGAAN
 
  Het wetsvoorstel voorziet in de instelling van een orgaan dat is
  belast met het beheer van de informatie, daaronder begrepen de
  algoritmen, die is verkregen in verband met de aanvragen voor
  toelatingen en machtigingen. Het orgaan heeft een eigen taak ingevolge
  de wet. De instandhouding ervan is opgedragen aan de Minister van
  Verkeer en Waterstaat, die immers als eerstverantwoordelijke binnen de
  regering voor de toepassing van de Wet op de
  telecommunicatievoorzieningen optreedt. Hieraan doet niet af dat met
  het functioneren van het beheersorgaan een veelheid van belangen
  waarbij ook andere Ministers zijn betrokken, aan de orde komt.
  
  Het beheersorgaan ontleent zijn taak rechtstreeks aan de wet. Het
  behoort mede tot zijn taak informatie omtrent cryptografie waarover
  het beschikt, ter beschikking te stellen van de organen die dat
  behoeven. Het orgaan heeft een zelfstandige taak in de beoordeling van
  dit criterium. Gaat het om het kunnen aftappen van telecommunicatie
  via de telecommunicatieinfrastructuur, dan zal het orgaan kunnen
  verlangen dat blijkt dat er een opdracht ligt van de
  rechter-commissaris wanneer het gaat om de opsporing van strafbare
  feiten dan wel van de vier ministers bedoeld in artikel 139c van het
  Wetboek van Strafrecht indien het gaat om het aftappen in het belang
  van de staatsveiligheid. Gaat het om het aftappen van de ether, dan
  zal met een eenvoudige toets van de behoefte van het desbetreffende
  overheidsorgaan kunnen worden volstaan.
  
  Voor het functioneren van het beheersorgaan is de Minister van Verkeer
  en Waterstaat slechts in zoverre verantwoordelijk dat hij politiek
  aanspreekbaar is op het gebruik dat hij al dan niet maakt van de
  bevoegdheid om krachtens het vierde lid, onder b, aanwijzingen te
  geven. Ook aan deze Minister wordt niet onbeperkt alle informatie over
  cryptografie gegeven. Hij heeft slechts aanspraak op die informatie
  die nodig is om zijn verantwoordelijkheid waar te maken. In dat geval
  wordt voldaan aan het criterium I'voor zover deze die behoeven van
  artikel 30d, derde lid. Een vergelijkbare regeling is te vinden in
  artikel 7, eerste lid, tweede volzin van de Wet politieregisters,
  krachtens hetwelk aan de beheerder van een politieregister slechts
  gegevens worden verstrekt om zorg te kunnen dragen voor de juiste
  werking daarvan.
  
  Het beheersorgaan heeft in zeker opzicht een rol van wat wel wordt
  aangeduid als "trusted third party". De terbeschikkingstelling van
  informatie over algoritmen en sleutels aan derden vindt slechts plaats
  na toetsing van de behoefte van de aanvragende overheidsinstantie en
  met inachtneming van de waarborgen die de Minister van Verkeer en
  Waterstaat bij ministeri6le regeling krachtens het deree lid, onder a,
  voorschrijft. Deze waarborgen strekken ertoe dat de kennis omtrent
  cryptografie niet verdergaand bekend wordt dan strikt noodzakelijk is.
  Zij kunnen bij voorbeeld ook betrekking hebben op de vernietiging van
  de informatie na gebruik door de desbetreffende overheidsdienst.
  
  Gezien de mogelijk uiteenlopende belangen die een rol kunnen spelen
  bij het goed functioneren van het beheersorgaan, is voorgeschreven dat
  aanwijzingen van de Minister van Verkeer en Waterstaat niet dan na
  overleg met andere Ministers kunnen worden gegeven.
  
  Overigens is bij het beheersorgaan niet noodzakelijkerwijs alle
  informatie over cryptografie aanwezig die bij de overheid bekend is.
  Overheidsorganen die op grond van artikel 30a, tweede lid, onder d,
  zijn aangewezen, kunnen blijkens artikel 30c, eerste en tweede lid,
  niet worden verplicht tot het ter beschikking stellen van informatie
  over de door hen gebruikte vormen van cryptografie. Deze informatie
  komt daardoor ook niet noodzakelijkerwijs ter beschikking van het
  beheersorgaan. In die gevallen waarin dit echter wel feitelijk het
  geval is, dient die informatie ook ter beschikking te worden gesteld
  van de overheidsorganen die dat behoeven, tenzij de
  uitzonderingsclausule van artikel 30d, derde lid, van toepassing is.
  Evenmin staat de voorgestelde regeling eraan in de weg dat andere
  organen inzake cryptografie in het leven worden geroepen van
  publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard, die een functie
  vervullen op het gebied van het beheer en de omgang met algoritmen of
  sleutels.
  
 6. GEHEIMHOUDING
 
  Naar haar aard is de kennis en het gebruik van cryptografie door de
  overheid met geheimhouding omgeven. Dit gaat niet zover dat niet
  bekend zou zijn dat de Militaire Inlichtingendienst en de Binnenlandse
  Veiligheidsdienst, beide omschreven in de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635) met dergelijk gebruik va-nouds
  van doen hebben. De regeling van cryptografie met betrekking tot
  particulieren doet echter vragen rijzen in verband met de
  rechtsbescherming in geval van een eventuele afwi]'zing van verzoek om
  66n van de verschillende soorten vergunningen die in dit verband
  kunnen worden afgegeven.
  
  Ingevolge het bestaande artikel 42 van de Wet op de
  telecommunicatievoorzieningen kan in het algemeen beroep tegen een
  afwijzende beschikking worden ingesteld bij het College van Beroep
  voor het bedrijfsleven. Deze algemene formulering leidt ertoe dat ook
  tegen afwijzende beslissingen inzake cryptografie een dergelijk beroep
  openstaat. Bij een dergelijke afwijzing kunnen evenwel overwegingen
  aan de orde komen die in een concreet geval niet alle ter kennis van
  de klager kunnen worden gebracht. De vraag rijst dan of het beginsel
  van de inwendige openbaarheid van het procesdossier (de mogelijkheid
  voor de klager om van de inhoud daarvan kennis te nemen), zulks
  toelaat.
  
  Dear dit probleem ook elders heeft gespeeld, is in cle Algemene wet
  bestuursrecht (Stb. 1994, 1), mede omvattende de voltooiing eerste
  fase herziening rechterlijke organisatie, een bepaling opgenomen die
  ook betrekking heeft op het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
  Deze voorziet in een aanvulling op met onder meer een artikel 8: 29,
  dat de volgende mogelijkheid opent. De rechter kan, indien daarvoor
  gewichtige redenen zijn, kennis nemen van inlichtingen of stukken die
  niet aan de wederpartij kenbaar worden. Indien de rechter zulke
  redenen aanwezig acht, kan hij met toestemming van die wederpartij
  mede op de grondslag van die inlichtingen of stukken uitspraak doen.
  
  In artikel III van dit wetsvoorstel wordt tevens de Beroepswet nieuw
  vastgesteld. Blijkens het daarbij voorgestelde artikel 17 zal bij een
  beroep krachtens de Wet op de telecommunicatievoorzieningen het
  genoemde artikel 8.1.5.9 van de Algemene wet bestuursrecht van
  toepassing zijn. Aannemende dat het wetsvoorstel 22 495 eerder in
  werking treedt dan het onderhavige, zal het administratieve
  procesrecht adequaat kunnen inspelen op mogelijke vraagstukken van
  openbaarheid van administratieve rechtspraak versus de noodzakelijke
  geheimhouding van bepaalde aspecten van cryptografie.
  
  Een vergelijkbare problematiek kan uiteraard spelen in de gevallen dat
  strafbare feiten zijn opgespoord met gebruikmaking van cryptografie
  die onder de reikwijdte van het wetsvoorstel valt. Artikel 288 van het
  Wetboek van Strafvordering laat toe dat de rechter belet dat vragen
  daaromtrent worden beantwoord. Mochten er tijdens de terechtzitting
  gegronde twijfels rijzen over de rechtmatigheid van het gebruik van de
  ingevolge dit wetsvoorstel vergaarde informatie, dan kan de rechter
  met gebruikmaking van artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering
  een nader onderzoek laten doen door de rechtercommissaris. Dear op dit
  nadere onderzoek de regels van het gerechtelijk vooronderzoek van
  toepassing zijn, is het mogelijk dat vragen van de verdediging aan
  getuigen kunnen worden gesteld zonder dat de verdediging daarbij
  aanwezig is. De rapportage van de rechter-commissaris kan ter
  terechtzitting evenwel door de verdediging weer ter sprake worden
  gebracht. In de praktijk blijken rechters in allerlei gevallen waarin
  de wijze van vergaring van bewijs niet tot in alle details in de
  openbaarheid kan worden gebracht, wegen te hebben gevonden waarlangp,
  zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verdediging, deze wijze
  toch in de gevallen waarin daarvoor een bijzondere aanleding bestaat,
  aan een nader te kunnen onderwerpen. Er ligt hier een zekere
  gelijkenis met bij voorbeeld het vraagstuk van de bedreigde getuige.
  
 7. HANDHAVING
 
  De handhaving van de voorgestelde regelgeving betreft een bijzonder
  punt van zorg. Juist de groep van personen tegen wie de regelgeving
  zich richt, zal geneigd zijn zich minder aan regelgeving te houden
  naarmate de daadwerkelijke handhaving het laat afweten. Er is daarom
  een aantal bepalingen opgenomen om een doeltreffende handhaving te
  verzekeren van met name de regels die betrekking hebben op de
  niet-vrijgestelde apparatour.
  
  In de eerste plaats is het aanbod van cryptografie, voor zover deze
  niet is toegelaten, gereguleerd. Dit betreft enerzijds het aanbod van
  cryptografie opgenomen in randapparatuur (dan wel anderszins
  neergelegd op enige gegevensdrager, bij voorbeeld vastgelegd in
  hardware), anderzijds cryptografie die in de vorm van een dienst over
  de teleconmunicatie-infrastructour aan het publiek kan worden
  aangeboden. Een dergelijk aanbod is in artikel 30b gebonden aan een
  verlof en kan worden gebonden aan de beschikbaarheid van informatie
  over de desbetreffende vorm van cryptografie ten behoeve van de
  overheid, daaronder begrepen het algoritme. Dit verlof is een species
  van het genus vergunning. Teneinde echter de verschillende vormen van
  vergunningen van elkaar te onderscheiden, wordt de voorgestelde
  terminologie gebruikt.
  
  Verder is bepaald dat regels kunnen worden gesteld aan de
  administratie van degenen die verlof hebben cryptografie aan te
  bieden. Dergelijke regels kunnen mede betrekking hebben op
  voorzieningen in de computerprogrammatuur van bij voorbeeld
  dienstenaanbieders die ertoe strekken dat geen cryptografie wordt
  aangeboden aan personen of instanties die daartoe niet gerechtigd
  zijn.
  
  Daar het in de regel zal gaan om een bedrijfsmatige uitoefening van
  een dergelijk aanbod, zal de neiging zich aan de voorwaarden van een
  vergunning te houden, groter zijn. Het gaat bij die
  bedrijfsuitoefening immers om een structurele zaak. De sanctie op
  niet-naleving van de regels kan de be	indiging van de
  bedrijfsuitoefening betreffen. De controle op de goede gang van zaken
  is beter mogelijk, dear men voor een doeltreffende bedrijfsuitoefening
  tot op zekere hoogte is aangewezen op openbaarheid. Het illegale
  gebruik van cryptografie zal dus vooral moeten worden tegengegaan door
  het aanbod ervan terug te dringen. Ook dienstenaanbieders, wanneer
  deze overeenkomstig de voornemens onder de werking van de Wet op de
  telecommunicatievoorzieningen zullen zijn gebracht, lopen het gevaar
  dat hun machtiging wordt ingetrokken bij aanbod van niet-toegestane
  cryptografie.
  
  Artikel 44 is aangepast in dier voege dat de toezichthoudende
  bevoegdheden tevens zich uitstrekken tot de cryptografie. De
  aanpassing van artikel 48 opent de mogelijkheid een
  telecommunicatie-inrichting waarbij -niet-toegestane cryptografie
  wordt gebruikt, 'in beslag te nemen, te verzegelen en de gebruiker een
  administratieve boete op te leggen.
  
  Ten slotte voorziet het artikel 64 in een mogelijkheid de
  concessionaris opdracht te geven tot staking van de verzorging van
  telecommunicatie over de teleconununicatie-infrastructuur gedurende
  een korte tijd, indien blijkt dat gebruik wordt gemaakt van
  niet-toegestane cryptografie.
  
  Gaat het gebruik van cryptografie via de ether, dan is er de
  mogelijkheid het feitelijk gebruik van niet-toegestane cryptografie te
  belemmeren door de desbetreffende frequentie te storen. De Minister
  van Verkeer en Waterstaat kan daartoe op grond van artikel 28 aan
  bepaalde overheidsorganen de bevoegdheid geven binnen zekere grenzen
  naar tijd en plaats enige of, in voorkomend geval, alle frequenties te
  gebruiken, teneinde aldus het gebruik van niet-toegestane cryptografie
  feitelijk te beletten door deze frequenties te storen. Blijkens de
  beschikking van 16 februari 1989 (Stcrt. 50) behoren de krijgsmacht,
  de politie en de BVD tot organen die voor een aanwijzing van
  frequenties in aanmerking komen. De voorschriften van de artikelen 4
  en 5 kunnen door de Minister van Verkeer en Waterstaat, krachtens
  artikel 28 van de wet, in bij zondere situaties buiten werking worden
  gesteld.
  
 8. INTERNATIONALE ASPECTEN
 
  Het wetsvoorstel bindt het gebruik en de terbeschikkingstelling van
  niet-toegelaten cryptografie aan een machtiging van de Minister. Het
  handelen zonder een dergelijke machtiging is blijkens de voorgestelde
  aanvulling van artikel 50, strafbear. Ingevolge artikel 91 van het
  Wetboek van Strafrecht is het algemeen deel van dat wetboek daarop van
  toepassing. In dat deel wordt bepaald dat de Nederlandse strafwet
  toepasselijk is op een ieder die zich in Nederland aan een strafbaar
  feit schuldig maakt. De beantwoording van de vraag of nu bij het
  gebruik of de terbeschikkingstelling van cryptografie afkomstig uit
  het buitenland, sprake is van het plegen van een feit in Nederland, is
  verschillend naar gelang het gaat om cryptografie die wordt aangeboden
  vastgelegd in een gegevensdrager, bij voorbeeld in randapparatuur, dan
  wel om cryptografie die wordt aangeboden via telecommunicatie,
  ongeacht of dit aanbod plaatsvindt via de
  telecommunicatie-infrastructuur, via eigen kabels of via de ether.
  
  Bij het aanbieden van cryptografie op een gegevensdrager, dus in de
  vorm van een voorwerp, is de situatie vergelijkbaar met die van enig
  ander delikt dat via gegevensdragers wordt gepleegd, of het nu gaat om
  belediging, opruiing, aanzetten tot hast tegen personen wegens hun ras
  of om een inbreuk op het auteursrecht. Deze delikten hebben met elkaar
  gemeen dat zij kunnen worden gepleegd,door de verstrekking van
  informatie en worden ook wel aangeduid als informatiedelikten. Naar
  deze delikten wordt impliciet verwezen in artikel 7 van de Grondwet in
  de terminologie "behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet".
  Ook al worden de gegevensdragers met behulp waarvan deze delikten
  worden gepleegd, in het buitenland vervaardigd, heeft iemand deze
  voorwerpen in Nederland in handen, dan is hij strafbaar. De
  vervaardiging van de voorwerpen in het buitenland is echter niet een
  in Nederland gepleegd strafbaar feit.
  
  Anders is dit met de buitenlander die via telecommunicatie
  cryptografie aanbiedt, hetzij rechtstreeks zodat het in Nederland door
  remand kan worden vastgelegd, hetzij als onderdeel van een dienst die
  via telecommunicatie ad hoc wordt aangeboden. Blijkens staande
  jurisprudentie van de Hoge Read is het mogelijk dat men zich in het
  buitenland bevindend, hier te lande een misdrijf pleegt. Door
  tussenkomst van een instrument kan men immers handelen op een andere
  plaats dan waar men zich bevindt. Dit instrument is telecommunicatie
  met behulp waarvan in Nederland cryptografie ter beschikking wordt
  gesteld. Ook al ligt de oorsprong van de cryptografie in het
  buitenland, de gevolgen daarvan doen zich in Nederland gevoelen,
  weshalve ingevolge de hier beschreven, heersende leer omtrent de
  pleats van het delikt, sprake is van een in Nederland gepleegd
  strafbaar feit. Informatiedelikten via telecommunicatie vanuit het
  buitenland in Nederland gepleegd, zijn blijkens artikel 2 van het
  Wetboek van Strafrecht strafbaar volgens Nederlands recht. Het
  onderhavige wetsvoorstel doet een vergelijkbare situatie ontstaan voor
  het aanbod van cryptografie via telecommunicatie.
  
  De richtlijn van de Europese Read van 29 april 1991 inzake de
  onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten betreffende de
  eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge erkenning van de
  conformiteit van apparatuur (91/263/EEG, PBEG L 129/91) verbiedt in
  beginsel aanvullende eisen aan randapparatuur ten opzichte van de
  eisen van de richtlijn.
  
  Duidelijk is dat zal moeten worden getracht technische normen die ter
  uitvoering van deze richtlijn aan randapparatuur zullen worden gesteld
  en die niet van zodanige aard zijn dat daarmee een doeltreffende
  criminaliteitsbestrijding of de staatsveiligheid in gevaar worden
  gebracht, zoveel mogelijk toe te laten op grond van de onderhavige
  regelgeving. Daartoe kan dienen dat in het proces van de ontwikkeling
  van standaarden steeds invloed wordt aangewend de standaarden zo te
  doen zijn dat deze ook vanuit het gezichtspunt van het onderhavige
  wetsvoorstel aanvaardbaar zijn. Op Europees niveau plegen de
  standaarden tot stand te worden gebracht in het in 1988 opgerichte
  European Telecommunications Standardization Institute (ETSI) . Dit
  instituut is een vereniging naar Frans privaatrecht, die tot doel
  heeft technische standaarden te ontwikkelen die nodig zijn om een
  grote eenvormige Europese telecommunicatiemarkt tot stand te brengen.
  Daarvan kunnen overheden, nationale normalisatie-instituten,
  netwerkbeheerders, fabrikanten en andere belanghebbenden, ook van
  landen die geen lid zijn van de EG, lid worden. Het kwam tot stand in
  antwoord op de ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatie in
  de EG.
  
  De in ETSI ontwikkelde standaarden worden veelal vervolgens via de
  procedure van de genoemde richtlijn publiekrechtelijk voorgeschreven.
  Slaagt de Nederlandse inbreng in ETSI erin aanvaardbare standaarden
  tot stand te brengen, dan is de hantering van het instrumentarium van
  het onderhavige wetsvoorstel op nationaal niveau niet nodig. De
  belangen die in het spel zijn, laten evenwel niet toe dat
  internationale standaarden die het aftappen geheel of nagenoeg
  onmogelijk maken, ongemoeid in Nederland worden toegelaten. Ook het
  EEGverdrag erkent dat dergelijke nationale belangen niet door de
  EG-regelgeving zonder meer opzij kunnen worden gezet. In die gevallen
  zal van de voorgestelde bevoegdheden gebruik moeten worden gemaakt.
  
  Een standpunt ingevolge hetwelk alle cryptografie die ergens binnen de
  gemeenschap hetzij als goed, hetzij als dienst rechtmatig op de markt
  zou zijn gebracht, in Nederland onbelenunerd zou moeten worden
  toegelaten, zou ook tot de onaanvaardbare consequentie leiden dat,
  welke gegevens ook op een randapparaat zouden zijn vastgelegd of welke
  gegevens ook via telecommunicatie in de vorm van dienstverlening
  worden aangeboden, daarmee in een ander EG-land geen strafbaar feit
  meer zou kunnen worden gepleegd. Hierbij is niet van belang of het
  gaat om gegevens die de betekenis hebben van computerprogrammatuur,
  bij voorbeeld ter vercijfering van bestanden, dan wel om gegevens die
  voor de mens direkt begrijpelijk zijn.
  
  In dit verband kan ook worden gewezen op artikel 223 van het
  EEG-verdrag dat elke lid-staat toestaat de maatregelen te nemen die
  hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen
  van zijn veiligheid, daarbij onder meer verwijzend naar
  oorlogsmateriaal. Op de in het tweede lid van deze bepaling bedoelde
  lijst komt cryptografie voor, voor zover het gaat om oorlogsmateriaal.
  Een vergelijkbare benadering ligt in de vermelding van het
  cryptografie in het Achtste wijzigingsbesluit Uitvoerbesluit
  strategische goederen 1963 (Stb. 1981, 351) onder punt 1527.
  
   (noot: In Stb. 1993, 531, van 14 oktober 1993 staat op blz. 74 Deel
   2 - "INFORMATIEBEVEILIGING" en op blz. 75 onderaan, onder 5. E.02.
   TECHNOLOGIE ook allerlei over cryptografie geregeld. )
   
  Dit besluit steunt op de In-en uitvoerwet. Bij de toepassing van deze
  wet kan in theorie eveneens met betrekking tot cryptografie op gronden
  van nationaal belang worden afgeweken van mogelijk op communautair
  niveau vastgestelde normen. Het onderhavige wetsvoorstel bestrijkt
  echter meer dan alleen die vormen van cryptografie die als
  oorlogsmateriaal moeten worden aangemerkt.
  
  De beperkingen die uit een oogpunt van criminaliteitsbestrijding of
  van staatsveiligheid worden gesteld aan het vrije verkeer van
  randapparatuur, moeten ingevolge de heersende jurisprudentie van het
  Europese Hof noodzakelijk zijn om deze doeleinden te bereiken en mogen
  niet verder reiken dan nodig is om deze doeleinden redelijkerwijs te
  bereiken. Dit is neergelegd in de aanvulling op artikel 29. Het
  criterium zal ook moeten worden gehanteerd indien op grond van
  nationale eisen het aanbod diensten die rechtmatig in een andere
  lidstaat van de EG zijn aangeboden, hier te lande wordt verboden. Voor
  de richtlijn van de Europese Read van 28 juni 1990 betreffende de
  totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten
  (90/387/EEG) geldt aldus mutatis mutandis hetzelfde.
  
  Uit het voorgaande vloeit de conclusie voort dat de onderhavige
  regeling de beperkingen die voortvloeien uit het EG-recht, in acht
  neemt. Ondanks het feit dat het bij maatregelen met het oog op
  criminaliteitsbestrijding of de staatsveiligheid gaat om een zaak van
  nationale competentie, vindt overigens reeds enige tijd overleg plaats
  tussen vertegenwoordigers van alle lid-staten van de EG, betrokken bij
  deze overheidstaken met de Europese Commissie over de mogelijke
  raakvlakken met EG-recht op het gebied van de telecommunicatie. Verder
  ligt samenwerking met andere lid-staten van de EG buiten het
  communautaire verband, alsmede met andere staten buiten de EG, voor de
  hand.
  
 9. FINANCI	LE EN PERSONELE KONSEKWENTIES
 
  De financi	le en personele konsekwenties van het wetsvoorstel kunnen
  beperkt blijven.
  
  Wat betreft de kosten voor de overheid kan het volgende worden
  opgemerkt. Er wordt voorzien in een systeem van het afgeven van
  machtigingen, verloven en toelatingen. Dear de meest gangbare, thans
  in gebruik zijnde vormen van cryptografie naar verwachting alle zullen
  worden toegelaten, zal, zeker in de aanvang, slechts in beperkte mate
  extra werklast zijn gemoeid met de beoordeling van verzoeken om een
  machtiging. Het bestaande ambtelijke apparaat van de het Ministerie
  van Verkeer en Waterstaat zal dit kunnen opvangen. De kosten verbonden
  aan het beoordelen en evalueren van de sterkte van cryptografie of de
  bepaling van conformiteit van nieuwe apparatuur aan een bestaande
  toelating, komen ingevolge het gewijzigde artikel 41 geheel of ten
  dele voor rerening van de aanvrager.
  
  De kosten verbonden aan de handhaving van de nieuwe regeling zullen
  toenemen. Het toezicht op de naleving van de regeling zal deel
  uitmaken van de reguliere controle op het ethergebruik of het gebruik
  van de telecommunicatie-infrastructuur. Uiteraard zal, wat het laatste
  betreft, slechts eventueel onrechtmatig gebruik van cryptografie
  kunnen worden geconstateerd in gevallen dat op grond van de wet
  rechtmatig de desbetreffende telecommunicatie wordt afgetapt. Enige
  uitbreiding van het bestaande opsporingsapparaat ressorterend onder de
  Minister van Verkeer en Waterstaat zal evenwel onvermijdelijk zijn.
  Geschat wordt dat daar-voor het eerste jaar (I miljoen, en daarna (I
  miljoen op jaarbasis benodigd zal zijn, mede omvattende bijna twintig
  extra bijzondere opsporingsambtenaren, aangewezen krachtens de Wet op
  de telecommunicatievoorzieningen, teneinde een redelijke handhaving
  van de regelgeving te waarborgen.
  
  De kosten van het beheersorgaan worden geschat op jaarlijks 3,3 ton,
  mede omvattende een bemanning van drie personen. Daarnaast zal het
  nodig zijn de verschillende vormen van cryptografie die onderworpen
  zijn aan de regelgeving, op sterkte te kunnen evalueren. Geschat wordt
  dat zulks jaarlijks 2 miljoen vergt, mede omvattende een bemanning van
  acht personen.
  
  Deze kosten komen ten laste van de rijksbegroting.
  
ARTIKELSGEWIJS

 ONDERDEEL I
 
 ONDERDEEL A
 
  Het begrip cryptografie komt als gevolg van het wetsvoorstel op
  meerdere plaatsen voor. Het is daarom wenselijk het reeds in de
  definitiebepaling op te nemen.
  
  Cryptografie wordt omschreven als een verzameling van opdrachten
  kennelijk bestered om langs geautomatiseerde weg gegevens te bewerken.
  Gedacht moet worden aan een serie bewerkingen die achtereenvolgens op
  aanvankelijk direkt begrijpelijke of direkt bruikbare gegevens moeten
  worden uitgevoerd, teneinde de begrijpelijkheid of bruikbaarheid voor
  degenen die niet bekend zijn met de serie opdrachten, zo niet
  onmogelijk te maken, dan toch in ieder geval te bemoeilijken. Het is
  niet noodzakelijk dat de serie opdrachten is vastgelegd in
  computerprogrammatuur. De bewerkingen kunnen bij voorbeeld ook
  mechanisch worden uitgevoerd. Handmatige vercijfering valt niet onder
  de definitie.
  
  De woorden "verzameling van opdrachten" maken duidelijk dat
  cryptografie niet een materieel voorwerp betreft dat op een bepaalde
  plaats, uniek aanwezig is, doch immateri	le gegevens die, soms op een
  gegevensdrager, bij voorbeeld een floppy, een schijf, een chip of
  papier, zijn vastgelegd, soms via telecommunicatie worden
  overgedragen.
  
  Wel is de vorm waarin de opdrachten zijn neergelegd van belang: de
  definitie omvat slechts opdrachten in objectcode (bruikbaar voor een
  computer of een ander geautomatiseerd werk) en geen opdrachten in
  broncode (tekst op papier), zodat bij voorbeeld niet een
  wetenschappelijke publicatie over dit onderwerp onder de definitie
  valt. Het moet gaan om een zodanige neerslag van de verzameling van
  opdrachten dat deze o=iddellijk kan worden gebruikt. Gaat het om
  mechanische apparatuur, dan moet het apparaat meteen dan wel na enkele
  eenvoudige handgrepen in werking kunnen worden gesteld. Gaat het om
  programmatuur dan betreft het slechts programmatuur in objectcode.
  
  Het gaat om vormen van cryptografie die kunnen worden gebruikt voor
  telecommunicatie. Niet van belang is of deze ook daadwerkelijk
  daarvoor worden gebruikt. Indien de desbetreffende vorm van
  cryptografie wordt gebruikt om bestanden, opgeslagen in alleenstaande
  computers te beveiligen, zijn zij, zolang zij geschikt zijn ook in
  geval van teleconununicatie de gegevens te beschermen, aan de
  onderhavige regelgeving onderworpen. Slechts vormen van cryptografie
  die daartoe niet geschikt zouden zijn, vallen buiten de werkingssfeer
  van het wetsvoorstel.
  
  Onder de definitie zijn daarom niet begrepen de vormen van
  cryptografie die vanouds worden gebruikt om schrift te vercijferen.
  Weliswaar kan schrift steeds vervolgens via telecommunicatie worden
  overgedragen, doch de definitie ziet slechts op die vormen van
  cryptografie die langs geautomatiseerde weg de gegevens bewerken.
  Cryptografie die tekst of andere gegevens langs niet-geautomatiseerde
  weg bewerkt, valt buiten het bereik van het wetsvoorstel. Het
  wetsvoorstel richt zich op de bedreigingen die voortvloeien uit nieuwe
  technieken. De vormen van cryptografie die vanouds hebben bestaan,
  blijven onverlet.
  
  De in het wetsvoorstel gebruikte definitie spreekt van een bewerking
  die de verzameling van opdrachten uitvoeren op gegevens zodanig dat
  deze niet meer direkt begrijpelijk of bruikbaar zijn. Begrijpelijk
  ziet op de mens, bruikbaar op apparatuur.
  
  De gegevens worden niet meer direkt begrijpelijk indien zij voor
  iemand behorend tot dezelfde taalgemeenschap als de oorspronkelijke
  gebruiker, geen informatie meer bevatten. Het gaat dan om natuurlijke
  talen. Wanneer met gebruikmaking van kunstmatige talen een groep van
  personen in het geheim een code heeft afgesproken met het oogmerk met
  elkaar te communiceren zonder dat zij door buitenstaanders kunnen
  worden begrepen, is er, indien met deze code gegevens langs
  geautomatiseerde weg worden bewerkt, wel weer sprake van cryptografie.
  
  
  De gegevens zijn bruikbaar voor apparatuur indien het gaat om
  elektronische protocollen die nodig zijn om apparatuur in werking te
  stellen of haar behoren te laten functioneren.
  
  De piepjes die pijnlijk een menselijk oor treffen indien hij per
  ongeluk een faxnummer draait, zijn gegevens die voor hem
  onbegrijpelijk zijn, doch bruikbaar voor het fax-apparaat. Hetzelfde
  geldt voor enig ander randapparaat dat is toegelaten krachtens artikel
  29 van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen. Dergelijke voor
  randapparatuur direkt bruikbare gegevens kunnen echter ook
  cryptografisch worden bewerkt. In dat geval is weer het wetsvoorstel
  van toepassing.
  
  De verzameling van opdrachten wordt gebruikt om aangeboden gegevens te
  bewerken. Deze betreffen hetzij zulke die nog niet zijn bewerkt, en
  worden dus door het programma vercijferd, hetzij zulke die reeds zijn
  bewerkt en dus door het programma worden ontcijferd. Overigens is ook
  denkbaar dat een reeds vercijferd bericht of computerprogramma,
  nogmaals, hetzij met dezelfde vorm van cryptografie, hetzij met een
  andere vorm, wordt vercijferd. Indien op enigerlei wijze met behulp
  van de bij het beheersorgaan beschikbare informatie kan worden
  nagegaan welke vormen van cryptografie zijn gebruikt, is het in
  beginsel mogelijk ook bij meervoudige vercijfering het
  oorspronkelijke, bruikbare signaal te voorschijn te halen. De
  verschillende technische problemen die zich daarbij uiteraard kunnen
  voordoen, zullen moeten worden opgelost door de voorschriften die aan
  de machtiging kunnen worden verbonden.
  
 ONDERDEEL B
 
  Artikel 29 heeft betrekking op randapparatuur. Blijkens artikel 1,
  onder k, van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen is dit
  apparatuur bestered om op de telecommunicatieinfrastructuur te worden
  aangesloten. Artikel 3 van het Besluit randapparatuur (Stb. 1988, 553)
  zal daartoe worden aangevuld in die zin dat de specificaties van
  conformiteit voor randapparatuur mede kunnen strekken tot handhaving
  van de regelgeving inzake cryptografie.
  
  De keuring van andere telecommunicatie-apparatuur, dus apparatuur met
  behulp waarvan langs radio-elektrische weg telecommunicatie
  plaatsvindt en waarin cryptografische voorzieningen zijn aangebracht,
  kan worden afgedwongen met behulp van het krachtens artikel 17, zesde
  lid, onder c, van de wet vastgestelde artikel C.2.1 en volgende van
  het Besluit radioelektrische inrichtingen inzake de vaststelling van
  technische eisen en de keuring van deze inrichtingen. De keuring kan
  mede omvatten de naleving van de regels die zijn gesteld krachtens
  artikel D.1.2, tweede lid, onder 1, of artikel G.1.2 van dit Besluit.
  Artikel C.1.1, tweede lid, van dit besluit zal daartoe worden
  aangepast.
  
 ONDERDEEL C
 
  Artikel 30a
  
  Dit artikel regelt het voorhanden hebben en het gebruik van
  cryptografie. Dit is onder omstandigheden voor overheid en private
  organen onontbeerlijk. Hebben zl]' een gerechtvaardigd belang, dan
  dienen zij daarvan gebruik te kunnen maken. Overheidsorganen kunnen
  worden vrijgesteld. Aansluiting is gezocht bij de regeling van artikel
  28 en artikel 17, tweede lid, onder b, van de Wet op de
  telecommunicatievoorzieningen. Particulieren kunnen in aanmerking
  komen voor een machtiging. Onder omstandigheden kan dit betekenen dat
  een onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden van de aanvrager en
  dat diens justiti	le antecedenten worden nagetrokken.
  
  Een machtiging zal tevens worden verstrekt wanneer deze nodig is ten
  behoeve van de fabricage met het oog op export, voor zover deze is
  toegelaten onder de In- en uitvoerwet. Aan de machtiging zullen dan
  passende waarborgen moeten worden verbonden die ertoe strekken een
  binnenlandse bestemming tegen te gaan.
  
  Op de markt zijn allerlei vormen van cryptografie beschikbaar.
  Tekstverwerkingsprogrammals kennen tegenwoordig standaardfuncties voor
  het ontoegankelijk maken van bestanden. Daarnaast zijn moderne vormen
  van autotelefoon zoals GSM, wat betreft het traject dat via de ether
  gaat, met behulp van cryptografie beveiligd tegen het afluisteren door
  derden. Het is niet mogelijk deze alle van de werking van het
  wetsvoorstel uit te zonderen, dear dergelijke functies daadwerkelijk
  tot gevolg kunnen hebben dat zulke bestanden ontoegankelijk zijn voor
  de organen belast met de rechtshandhaving of met de staatsveiligheid.
  Programmatuur die nu reeds algemeen verkrijgbaar is, zal echter in
  beginsel vrij beschikbaar blijven. Het onderhavige artikel voorziet in
  de mogelijkheid dergelijke programmatuur toe te laten. Dit betekent
  dat deze vrij op de markt verkrijgbaar is voor een ieder. Aan de
  mogelijkheden tot ontplooiing van economische activiteit op het gebied
  van cryptografie moet niet meer afbreuk worden gedaan dan wordt
  gerechtvaardigd vanuit de belangen van de essenti	le overheidstaken
  die hier in het geding zijn.
  
  Artikel 30b
  
  Deze bepaling heeft betrekking op zowel het aanbieden als het ter
  beschikking stellen van cryptografie. Aanbod kan plaatsvinden zonder
  dat er sprake is van ter beschikking stellen. In publicaties, bij
  voorbeeld in de vorm van advertenties, kan cryptografie worden
  aangeboden. Dat valt onder het verbod van deze bepaling. Meestal zal
  van terbeschikkingstelling sprake zijn na een voorafgaand aanbod. Dit
  is evenwel niet noodzakelijkerwijs het geval, bij voorbeeld indien de
  terbeschikkingstelling plaatsvindt op verzoek zonder voorafgaand
  aanbod.
  
  Aanbieden en ter beschikking stellen kunnen op verschillende wijzen
  plaatsvinden. Dear cryptografie bestaat uit een serie opdrachten en
  daarmee veelal de vorm heeft van computerprogrammatuur, kan de
  overdracht bestaan uit het ter beschikking stellen van een
  gegevensdrager, dus door de overdracht van een voorwerp, doch ook door
  de overdracht via telecommunicatie van dergelijke gegevens. Het verbod
  van het onderhavige artikel omvat dus mede de situatie dat remand via
  telecommunicatie dergelijke voorzieningen aanbiedt.
  
  Het vierde lid opent de mogelijkheid regels te stellen over de
  personen die moeten worden geregistreerd omdat aan hen cryptograf ie
  is verstrekt. Aldus kan de kring van rechtmatige gebruikers van
  niet-vrijgestelde cryptografie onder controle worden gehouden.
  
  Artikel 30c
  
  Zowel voor machtigingen tot gebruik, een verlof in verband met handel,
  als voor de toelating van vormen van cryptografie, is nodig dat deze
  wordt toegespitst op 66n of meer vormen, deze onder beperkingen kunnen
  worden verleend en daaraan voorschriften kunnen worden verbonden. Het
  onderhavige artikel heeft dus zowel betrekking op de machtiging of een
  toelating, bedoeld in artikel 30a, als op het verlof bedoeld in
  artikel 30b.
  
  De uitoefening van de bevoegdheden krachtens de artikelen 30a en 30b
  zijn nader genormeerd in artikel 30c in die zin dat zij slechts mogen
  worden uitgeoefend in het belang van de criminaliteitsbestrijding of
  van de staatsveiligheid.
  
  In de regel zal de overheid ten minste als voorwaarde stellen voor een
  machtiging of voor een toelating, dat informatie over de
  desbetreffende vorm van cryptografie ter beschikking wordt gesteld aan
  het beheersorgaan als bedoeld in artikel 30c. Deze informatie kan
  zowel betrekking hebben op de regelmatig weerkerende bewerkingen die
  volgens een vast vooraf ingebouwde formule wordt uitgevoerd (het
  algoritme), als op de mogelijkheden die de gebruiker heeft om zelf de
  wi3ze waarop de cryptografische bewerkingen worden uitgevoerd te
  vari	ren (de mogelijkheden tot het instellen van een eigen sleutel).
  
  Om in aanmerking te komen voor een machtiging tot voorhanden en
  gebruik of voor een verlof tot het verhandelen of ter beschikking
  stellen, dient een gerechtvaardigd belang van de aanvrager daartoe te
  noodzaken. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat een restrictief
  beleid zal worden gevoerd in toekenning van de mogelijkheid
  niet-toegelaten cryptografie te gebruiken.
  
  In het vijfde lid zijn de gebruikelijke gronden voor de intrekking van
  beschikkingen zi]n opgenomen.
  
  Artikel 30d
  
  Het beheer van de informatie over cryptografie vergt een bijzonder
  orgaan. Het wetsvoorstel voorziet in de instelling van een apart
  beheersorgaan dat de verschillende overheidsdiensten informatie over
  cryptografie ter beschikking dient te stellen indien deze te maken
  hebben met deze cryptografie bij de uitvoering van hun taak. Daarbij
  kan worden gedacht aan rechters-commissarissen, het openbaar
  ministerie, de politic, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het
  toezichthoudende orgaan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  en de Militaire Inlichtingendienst. De taken van de
  rechters-commissarissen en het openbaar ministerie zi3n omschreven in
  het Wetboek van Strafvordering, die van de de Binnenlandse
  Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst in de artikelen 8
  en 9 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  
  Het beheersorgaan is passief in die zin dat het pas op verzoek van
  anderen in actie kan komen. Een eigen beleid kan het niet uitvoeren
  anders dan in de wij ze waarop gevolg wordt gegeven aan de
  verschillende tot hem komende verzoeken. Het heef t slechts een
  uitvoerende taak. In dat verband is evenwel denkbaar is dat onder
  omstandigheden het gebruik van deze informatie voorwerp is van
  uiteenlopende belangen. Niet alleen zijn er mogelijk uiteenlopende
  belangen van overheidsorganen in het geding, er moet meer in het
  algemeen een juist evenwicht worden gevonden tussen enerzijds het
  belang van de burger en privaatrechtelijke organisaties bij
  geheimhouding van hun gegevensuitwisseling via telecommunicatie en
  anderzijds het belang dat deze toegankelijk blijft voor die
  overheidsorganen die met het oog op de hun toebemeten taak onder
  zekere voorwaarden deze telecommunicatie moeten kunnen surveilleren.
  
  Het belong van de burger is neergelegd in artikel 13 van de Grondwet
  en artikel 8, eerste lid, van het EVRM, alsmede in artikel 22 van het
  Verdrag van de Internationale Telecommunicatie Unie. De
  overheidsbelangen komen aan de orde in het Wetboek van Strafrecht, het
  Wetboek van Strafvordering en in de Wet op de inlichtingen- en
  veiligheidsdiensten.
  
  Het is nodig de belangen te bundelen en waar nodig tegengestelde
  belangen tegen elkaar af te wegen. De beslissing na afweging van alle
  belangen is neergelegd bij de Minister van Verkeer en Waterstaat na de
  andere Ministers die het mede aangaat te hebben gehoord. Deze Minister
  kan ook waarborgen in het leven roepen bij de omgang met cryptografie.
  Indien op last van een rechter-commissaris de politie bij het aftappen
  van telecommunicatie gebruik maakt van informatie afkomstig van het in
  dit wetsvoorstel voorziene beheersorgaan, kan het nodig zijn dat
  bijzondere waarborgen in acht worden genomen, afhankelijk van de
  gevoeligheid van de desbetreffende informatie. Deze waarborgen zijn
  geen algemeen verbindende voorschriften in de zin van artikel 89 van
  de Grondwet, noch vormen zij een extra, niet reeds in deze wet
  voorziene inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het is daarom
  mogelijk, wanneer dit nodig is, af te zien van bekendmaking van deze
  regelingen.
  
  Artikel 30e
  
  Deze bepaling bevat de gebruikelijke geheimhoudingsbepaling. Deze zal
  vooral van toepassing zijn op degenen die, hoewel op hen de ambtelijke
  geheimhoudingsplicht niet van toepassing is, toch te maken zullen
  krijgen met vertrouwelijke informatie over cryptografie. Te denken
  valt aan de keuringsinstituten, aangewezen krachtens artikel 29 van de
  Wet op de telecommunicatievoorzieningen.
  
 ONDERDEEL D
 
  Het past in het systeem van de wet een vergoeding te heffen voor een
  machtiging of een toelating krachtens de thans vastgestelde
  bepalingen. Uit het vervolg van de bepaling waarin een wijziging wordt
  aangebracht, blijkt dat de vergoeding moet strekken tot dekking van de
  kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan de uitvoering van de wet.
  
 ONDERDEEL E
 
  De bevoegdheden van de toezichthoudende ambtenaren ingevolge de Wet op
  de telecommunicatievoorzieningen dienen zich mede uit te strekken tot
  de bepalingen inzake de cryptografie. Met name de bevoegdheid om de
  boeken door te kijken van de houders van de machtiging cryptografie
  ter beschikking te stellen, is uit een oogpunt van handhaving van
  belang.
  
 ONDERDEEL F
 
  De bevoegdheid om zendinrichtingen die onrechtmatig cryptografie
  gebruiken te verzegelen, in bewaring te nemen, en aan de houders een
  zendverbod en een administratieve boete op te leggen, is uit een
  oogpunt van doeltreffende handhaving van de regelgeving gewenst.
  
 ONDERDEEL G
 
  Door de bestaande redactie van het zevende lid van artikel 50 brengt
  opneming van de strafbaarstelling van de overtredingen van het eerste
  lid van de artikelen 30b en 30c, in het eerste lid van artikel 50, met
  zich mee dat het hier misdrijven betreft.
  
  De niet-nakoming van de aan een machtiging of een toelating verbonden
  voorschriften vormt een overtreding in de zin van het Wetboek van
  Strafrecht.
  
 ONDERDEEL H
 
  Met het oog op een doeltreffende handhaving van de onderhavige
  regelgeving moet het mogelijk zijn dat gebruikmaking van
  niet-toegestane cryptografie orimogelijk wordt gemaakt door het staken
  van de telecommunicatie tussen bepaalde aansluitpunten. Deze
  bevoegdheid komt toe aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. De
  Algemene wet bestuursrecht voorziet in de mogelijkheid in kort geding
  de opheffing van een dergelijk besluit te vragen.
  
  De plicht van de houder van de concessie uitvoering te geven aan een
  bevoegd gegeven last tot het aftappen of opnemen van telecommunicatie,
  brengt met zich mee dat de houder, voor zover dit binnen zijn
  mogelijkheden ligt, voor de desbetreffende autoriteiten begrijpelijke
  informatie ter beschikking dient te stellen. De Minister van Verkeer
  en Waterstaat kan hem daartoe aanwijzingen verstrekken.
  
  Wat betreft de verdeling van de kosten is eveneens aansluiting gezocht
  bij het bestaande artikel 60 dat betrekking heeft op de verzorging van
  telecommunicatie in buitengewone omstandigheden.
  
 ONDERDEEL V
 
  Er is voorzien in de mogelijkheid de verschillende artikelen op
  verschillende momenten in werking te laten treden. Dit is bij
  voorbeeld nodig om op het eerste moment van de inwerkingtreding
  bestaande vormen van cryptografie gedurende enige tijd op toelating te
  kunnen 'toetsen, zonder dat zij gedurende de tijd van toetsing zouden
  zijn verboden. Indien na aanmelding binnen een bepaalde tijd, alle
  vormen van cryptografie zijn toegelaten die daarvoor in aanmerking
  komen, kan vervolgens het regime met betrekking tot de niet-toegelaten
  cryptografie in werking treden.
  
  De Minister van Verkeer en Waterstaat,
  
  De Minister van Justitie,
  
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  
  De Minister van Defensie,
   _________________________________________________________________
  Copyright 2001, 2002, 2003 Alex de Joode